Lịch làm việc lãnh đạo
Lịch làm việc lãnh đạo
Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2021 
25/12/2020 
 

 

 
UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2404/TB-SCT

Ninh Thuận, ngày  31   tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2021 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII;

Căn cứ Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SCT Ngày 17/01/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

  1. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân Sở Công Thương, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. 

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

b) Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo (lịch đính kèm),trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.

c) Tiếp công dân đột xuất:

 Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các vụ việc phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’;

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

 

Nơi nhận: - Thanh tra tỉnh (báo cáo); - Phó Giám đốc Sở (để biết); - Niêm yết công khai tại Bảng Thông báo của Sở; - Trên website Sở Công Thương Ninh Thuận; - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở; - Lưu: VT, TTr.

 

GIÁM ĐỐC

 


 

Phạm Đăng Thành

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 5/2021

 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2404/TB-SCT ngày 31/12/2020 của Sở Công Thương)

 

 

 


Tuần/

Thứ

19

(từ ngày 03– 07/5/2021)

20

(từ ngày 10– 14/5/2021)

21

(từ ngày 17– 21/5/2021)

22

(từ ngày 24– 28/5/2021)

Hai

NGHỈ LỄ 1/5

Phan Văn Luông

Võ Đình Vinh

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Võ Đình Vinh

Phan Văn Luông

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Năm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Sáu

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

 

 

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN NĂM 2020

(Đính kèm Thông báo số:   2047    /TB-SCT ngày 17    tháng 12 năm 2019)

 

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO SỞ

 1

Thứ Tư:

Ngày 01/01/2020;

Ngày 15/01/2020;

Giám đốc

2

Thứ Hai:

Ngày 03/02/2020;

Ngày 17/02/2020;

Giám đốc

3

Thứ Hai:

Ngày 02/03/2020;

Ngày 16/03/2020;

Giám đốc

4

Thứ Tư:

Ngày 01/04/2020;

Ngày 15/04/2020;

Giám đốc

5

Thứ Sáu:

Ngày 01/5/2020;

Ngày 15/5/2020;

Giám đốc

6

Thứ Hai:

Ngày 01/6/2020;

Ngày 15/6/2020;

Giám đốc

7

Thứ Tư:

Ngày 01/7/2020;

Ngày 15/7/2020;

Giám đốc

8

Thứ Hai:

Ngày 03/8/2020;

Ngày 17/8/2020;

Giám đốc

9

Thứ Ba:

Ngày 01/9/2020;

Ngày 15/9/2020;

Giám đốc

10

Thứ Năm:

Ngày 01/10/2020;

Ngày 15/10/2020;

Giám đốc

11

Thứ Hai:

Ngày 02/11/2020;

Ngày 16/11/2020;

Giám đốc

12

Thứ Ba:

Ngày 01/01/2020;

Ngày 15/01/2020;

Giám đốc

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 9/2020

 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2047/TB-SCT ngày 17/12/2019 của Sở Công Thương)


Tuần/

Thứ

36

(từ ngày 31/8-04/9/2020)

37

(từ ngày 7-11/9/2020)

38

(từ ngày 14-18/9/2020)

39

(từ ngày 21-25/9/2020)

40

(từ ngày 28/9-02/10/2020)

Hai

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Nghỉ Lễ 9/2

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Năm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 8/2020

 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2047/TB-SCT ngày 17/12/2019 của Sở Công Thương)


Tuần/

Thứ

32

(từ ngày 03/8-07/8/2020)

33

(từ ngày 10/8-14/8/2020)

34

(từ ngày 17/8-21/8/2020)

35

(từ ngày 24/8-28/8/2020)

Hai

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Năm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 7/2020

 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2047/TB-SCT ngày 17/12/2019 của Sở Công Thương)


Tuần/

Thứ

27

(từ ngày 29/6-03/7/2020)

28

(từ ngày 06-10/7/2020)

29

(từ ngày 13-17/7/2020)

30

(từ ngày 20-24/7/2020)

31

(từ ngày 27-31/7/2020)

Hai

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Phạm Đăng Thành

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Năm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2020 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2047/TB-SCT ngày 17/12/2019 của Sở Công Thương)


 

 

 


Tuần/

Thứ

06

(từ ngày 03-07/02/2020)

07

(từ ngày 10-14/02/2020)

08

(từ ngày 17-21/02/2020)

09

(từ ngày 24-28/02/2020)

Hai

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

 

 

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

  

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2020 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2047/TB-SCT ngày 17/12/2019 của Sở Công Thương)

 \

 


Tuần/

Thứ

01

(từ ngày 30/12/2019-03/01/2020)

02

(từ ngày 06/01-10/01/2020)

03

(từ ngày 13/01-17/01/2020)

04

(từ ngày 20/01-24/01/2020)

05

(từ ngày 27/01-31/01/2020)

Hai

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

 

 

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

 

 THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2019

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII;

Căn cứ Nghị định 64/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-SCT Ngày 11/5/2015 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:

1.   Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân Sở Công Thương, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải,  Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. 

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

b) Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo (lịch đính kèm),trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.

c) Tiếp công dân đột xuất:

 Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các vụ việc phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h 00’


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 9 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2120/TB-SCT ngày 24/12/2018 của Sở Công Thương)

 

 


Tuần/

Thứ

36

(từ ngày 02-09/9/2019)

37

(từ ngày 09-13/9/2019)

38

(từ ngày 16-20/9/2019)

39

(từ ngày 23-27/9/2019)

Hai

Nghỉ Lễ 02/9
Phan Văn Luông (30/9/2019)

Phan Văn Luông

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Ba

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Năm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

 

 

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

 


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 8 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2120/TB-SCT ngày 24/12/2018 của Sở Công Thương)
Tuần/

Thứ

32

(từ ngày 05-09/8/2019)

33

(từ ngày 12-16/8/2019)

34

(từ ngày 19-23/8/2019)

35

(từ ngày 26-30/8/2019)

Hai

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Năm

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 7 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2120/TB-SCT ngày 24/12/2018 của Sở Công Thương)
Tuần/

Thứ

27

(từ ngày 01-05/7/2019)

28

(từ ngày 08-12/7/2019)

29

(từ ngày 15-19/7/2019)

30

(từ ngày 22-26/7/2019)

31

(từ ngày 29/7-2/8/2019)

Hai

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Phạm Đăng Thành

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Năm

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 5 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số       /TB-SCT ngày …../…./2019 của Sở Công Thương)

 

Tuần/

Thứ

18

(từ ngày 29/4-03/5/2019)

19

(từ ngày 06/5-10/5/2019)

20

(từ ngày 13/5-17/5/2019)

21

(từ ngày 20/5-24/5/2019)

22

(từ ngày 27/5-31/5/2019)

Hai

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Ba

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng


( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 03 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2120/TB-SCT ngày 24/12/2018 của Sở Công Thương) 

 

 


Tuần/

Thứ

10

từ ngày 04-08/03/2019)

11

từ ngày 11/03-15/03/2019)

12

từ ngày 18/03-22/03/2019)

13

từ ngày 25/03-01/04/2019)

Hai

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Ba

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

( Kèm theo Thông báo số 2120/TB-SCT ngày 24/12/2018 của Sở Công Thương) 

 

 


Tuần/

Thứ

06

từ ngày 04/02-08/02/2019)

07

từ ngày 11/02-15/02/2019)

08

từ ngày 18/02-22/02/2019)

09

từ ngày 25/02-01/03/2019)

Hai

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Nguyễn Bá Đoán

Ba

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

Năm

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Lưu Thanh Hùng

Phạm Đăng Thành

Lưu Thanh Hùng

Lưu Thanh Hùng

 

 

( Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo

 

 có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý)

 

 

 

  

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN NĂM 2019

(Đính kèm Thông báo số:       /TB-SCT ngày     tháng      năm 2018)

 

STT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Thứ Ba, ngày 15/01/2019

Giám đốc

2

Thứ Sáu, ngày 15/02/2019

Giám đốc

3

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019

Giám đốc

4

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

Giám đốc

5

Thứ Tư, ngày 15/5/2019

Giám đốc

6

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

Giám đốc

7

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

Giám đốc

8

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Giám đốc

9

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

Giám đốc

10

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

Giám đốc

11

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019

Giám đốc

12

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

Giám đốc