Hoạt động Văn phòng
Hoạt động Văn phòng
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 
15/05/2019 
 
hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần l Quc gia phòng chng thiên tai năm 2019

Thưc hiện Công văn số 1811/STNMT-TNKSN&BĐKH ngày 15/05/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019,

Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

1. Nội dung tuyên truyn

- Tuyên truyền, ph biến Quyết định s 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Th tướng Chính ph; Lut khí tượng thy văn và các văn bản hướng dn; các quy định v d báo, cnh báo và truyn tin thiên tai; các hin tượng khí tượng thy văn nguy hiểm;…

2. Hình thức tuyên truyn

- Viết bài đăng trên trang tin điện tử của Sở Công Thương.

- Tạo Banner tuyên truyền trên trang tin điện tử từ ngày 15 -22/5/2019

- Tạo chuyên mục về Phóng chống thiên tai trên trang điện tử đăng tải các nội dung tuyên truyền tại mục 1.

3. Khẩu hiu tuyên truyn