Góp ý Dự thảo - Báo cáo

Báo cáo tổng kết PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA CẢ NƯỚC(24/11/2021)

LInk Báo cáo PHÁT TRIỂN NINH THUẬN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA CẢ NƯỚC

Góp ý các Báo cáo Đề án khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước”(12/01/2021)

Góp ý các Báo cáo Đề án khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước”

Thông báo thi tuyển 2019(18/04/2019)

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn,  đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận

V/v Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(04/09/2019)

Sở Công Thương trước ngày 25/4/2019, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: pqlcn@ninhthuan.gov.vn

góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(04/04/2019)

góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO Thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận(03/10/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 1569/KH-SCT ngày 28/9/2018 của Sở Công Thương Ninh Thuận về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận.

V/v góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND về quy định mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020(02/10/2018)

V/v góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết            số 41/2015/NQ-HĐND về quy định mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận(30/08/2018)

Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

Triển khai quyết định 62/2018/QĐ-UBND(15/08/2018)

Triển khai Quyết định 62/2018/QĐ-UBND