Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Đề xuất dự án năm 2012 thực hiện “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” 
25/09/2011 
 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”; Công văn số 8024 /BCT-KHCN ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đề xuất dự án năm 2012 thực hiện “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” và Công văn số 3628/UBND-KT ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai Công văn số 8024/BCT-KHCN ngày 30/8/2011 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương thông báo đến các Sở, ngành, địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đăng ký đề xuất dự án tham gia thực hiện Kế hoạch năm 2012 thực hiện “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” để Sở tổng hợp, trình Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ theo quy định

1. Nội dung các dự án đề xuất phải phù hợp với phạm vi, đối tượng, mục tiêu, nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

            - Dự án đầu tư mới hoặc bổ sung để nâng cấp công nghệ và thiết bị các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao. Phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ khuyến khích phát triển: Công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa.

            - Dự án hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao trên cơ sở ứng dụng các công nghệ cao được nghiên cứu và chuyển giao trong nước hoặc công nghệ cao được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam.

            - Dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao.

            - Dự án đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

            2. Hồ sơ và thời gian và đại điểm nhận Hồ sơ đề xuất:

            - Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm: Công văn đề xuất nhiệm vụ, dự án; Bản đăng ký đề xuất dự án thực hiện “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” (Biểu đính kèm);

            - Thời gian nhận Hồ sơ:

            Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ gửi về Sở trước ngày 10/10/2011.

            - Nơi nhận Hồ sơ:

            Gửi file bản đăng ký theo địa chỉ Email: phongcnttcn@yahoo.com.vn và gửi hồ sơ về địa chỉ:

            Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Ninh Thuận

            Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

            Điện thoại: 0683 830 706                                    Fax: 0683 824 881 

Quyết định số 842/QĐ-TTg