Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Danh mục Phòng chống tham nhũng 2019 
16/06/2020 
 
Phòng chống tham nhũng 2019

 III  

STT

Nội dung

Số/ngày ban hành văn bản

Đường dẫn điện tử

A

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

Lãnh đạo, chỉ đạo về
công tác PCTN

1.1

Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN

 

Kế hoạch 32/KH-SCT về phòng chống tham nhũng năm 2019

Số 32/KH-SCT
 ngày 09/01/2019

 

1.2

Chương trình, kế hoạch PCTN

 

Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng

Số 512/KH-SCT
ngày 29/3/2019

 

2

Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác QL KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

2.1

Ban hành Quy chế

 

Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Công Thương Ninh Thuận

Số 42/QĐ-SCT
ngày 22/3/2019

 

 

Quy chế nâng lương trước thời hạn

Số 30/QĐ-SCT
ngày 6/3/2020

 

2.2

Kết quả thực hiện xây dựng thể chế

2.3

Có kiến nghị hoàn thiện thể chế

 

Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thi hành một số điều của Luật Tố cáo

 Số 1564/SCT-TTr
 28/9/2018

 

3

Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

3.1

Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

 

Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng

Số 512/KH-SCT
ngày 29/3/202
0

 

4

Công tác thanh tra, kiểm tra

4.1

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra Công thương năm 2019

Số 126/QĐ-SCT
ngày 13/12/2018

4.2

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

 

Báo cáo công tác thanh tra năm 2019

Số 93/BC-SCT
ngày 01/11/2019

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện thanh tra công tác tổ chức cán bộ, tiếp dân, tiếp nhận xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2019

Số 1949/BC-SCT ngày 29/11/2019

 

5

Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN

5.1

Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN

5.2

Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát

5.3

Tổ chức tiếp công dân

 

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân

Số 04/QĐ-SCT
ngày 17/01/2019

 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của 8 Đảng

Số 1603/KH-SCT
ngày 8/10/2019

 

 

Lịch tiếp công dân năm 2019

Số 2120/TB-SCT
ngày 24/12/2018

 

B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1

Việc thực hiện công khai, minh bạch

1.1

Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử

 

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct/Pages/Danh-muc-Phong-chong-tham-nhung-2019.aspx

1.2

Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm 2019

 

Công khai dự toán NSNN năm 2019

Số 137/QĐ-SCT
ngày 28/12/2018

 

 

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

 

 

2

Cải cách hành chính

 

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019

Số 1828/BC-SCT
ngày 8/11/2019

 

3

Công tác tổ chức bộ máy

3.1

Đề án tinh giản biên chế

 

Đề án Tinh giản biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận năm 2019  

Số 45/ĐA-SCT
ngày 10/01/2019

 

3.2

Xây dựng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

 

V/v xem xét thẩm định Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.  

Số 1249/SCT-VP
ngày 9/8/2019

 

 

Về việc bổ sung, hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.  

Số 1521/SCT-VP
ngày 23/9/2019

 

 

V/v điều chỉnh Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương  

Số 1755/SCT-VP ngày 01/11/2019

 

 

Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương  

Số 122/QĐ-SCT
ngày 29/7/2019

 

 

V/v điều chỉnh Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương (lần 2)  

Số 1888/SCT-VP
ngày 22/11/2019

 

3.3

Thực hiện tinh giản biên chế

 

V/v đề nghị thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Huấn

Số 69/SCT-VP
ngày 16/01/2019

 

 

Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  

Số 19/QĐ-SCT
ngày 28/02/2019

 

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong 6 tháng năm 2019  

Số 838/SCT-VP
ngày 5/3/2019

 

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2019  

1813/BC-SCT
ngày 28/5/2019

4

Công tác tổ chức cán bộ

4.1

Công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức

 

V/v ý kiến tiếp nhận công chức xin chuyển công tác

Số 203/SCT-VP
ngày 14/02/2019

 

 

V/v hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng

Số 1248/SCT-VP
ngày 8/8/2019

 

 

V/v ý kiến về Đề án xét thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2019  

Số 1916/SCT-VP
ngày 22/11/2019

 

 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2019  

Số 177/SCT-VP
ngày 26/11/2019

 

4.2

Công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

 

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2010, nhiệm kỳ 2020 -2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo

Số 763/KH-SCT
ngày 15/5/2019

 

 

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm triếp theo

Số 926/TB-SCT
11/6/2019

 

 

Về việc đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo 

Số 937/TTr-SCT
13/6/2019

 

 

V/v ý kiến danh sách nhân sự dự kiến đưa vào bổ sung Quy hoạch

Số 30/TB-CB
ngày 14/6/2019

 

 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo  

Số 109/QĐ-SCT
ngày 8/7/2019

 

 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Số 110/QĐ-SCT
ngày 8/7/2019

 

4.3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

Kết quả thực hiện Kế hoạch đổi mới trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

 Số 177/BC-SCT
30/01/2019

 

 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành và các kỹ năng mềm khác năm 2020  

Số 1083/SCT-VP
8/7/2019

 

 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Số 1410/SCT-VP
ngày 6/9/2019

 

 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2015 và giai đoạn 2026-2035

Số 1443/SCT-VP
ngày 12/9/2019

 

 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 và dự kiến nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2035

Số 1531/SCT-VP
ngày 25/9/2019

 

 

V/v tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020

Số 1640/SCT-VP
ngày 14/10/2019

 

4.4

Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức

*

Bổ nhiệm lại

 

V/v xin ý kiến cho phép Sở Công Thương điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra sở

Số 280/SCT-VP
ngày 27/02/2019

 

 

V/v đề nghị cho ý kiến lịch sử chính trị đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở.

Số 363/SCT-VP
ngày 12/3/2019

 

 

V/v đề nghị tham gia ý kiến thỏa thuận điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Công Thương.  

Số 452/SCT-VP
ngày 25/3/2019

 

 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động của cá nhân trước khi thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm đối với ông Phan Văn Luông, Chánh Thanh tra Sở. 

Số 66/QĐ-SCT
ngày 23/4/2019

 

 

TB V/v đánh giá Chương trình hành động cá nhân trước khi thực hiện quy trình, TT điều động, bổ nhiệm đối với Ông Phan Văn Luông giữ chức vụ Chánh Thanh Tra  

Số 645/TB-SCT
ngày 23/4/2019

 

 

Kết quả đánh giá Chương trình hành động điều động, bổ nhiệm ChánhThanh tra Sở Công Thương trước khi thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm  

Số 750/BC-SCT
ngày 15/5/2019

 

 

V/v ý kiến điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra sở  

Số 27/TB-CB
ngày 17/5/2019

 

 

Kết quả điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Luông, giữ chức vụ Chánh Thanh tra sở  

Số 801/TB-SCT
ngày 20/5/2019

 

 

Về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Luông- Trưởng phòng Quản lý thương mại, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Công Thương

Số 85/QĐ-SCT
ngày 21/5/2019

 

*

Thi tuyển chức danh

 

Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận  

Số 617/KH-SCT
ngày 18/4/2019

 

 

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận  

Số 625/TB-SCT
ngày 18/4/2019

 

 

Về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của tập thể Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Thuận

Số 86/QĐ-SCT
ngày 24/5/2019

 

 

V/v đề nghị thẩm định nhân sự trước khi thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  

Số 888/SCT-VP
ngày 31/5/2019

 

 

Về việc Thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương

Số 90/QĐ-SCT
ngày 6/6/2019

Số 919/TB-HĐTT
ngày 7/6/2019

 

Thành lập Bộ phận giúp việc Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương  

Số 91/QĐ-SCT
ngày 6/6/2019

 

 

Về việc ban hành danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển chức danh Trưởng các phòng chuyên môn; Giám đốc Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận  

 

 

V/v ý kiến bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn thuộc sở  

Số 61/TB-CB
ngày 30/10/2019

 

 

Về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Công Thương  

Số 157/QĐ-SCT
ngày 4/11/2019

 

Về việc điều động và bổ nhiệm bà Đinh Thị Tường Vân- Phụ trách Văn phòng sở, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương  

Số 155/QĐ-SCT
ngày 4/11/2019

 

 

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kết giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương  

Số 156/QĐ-SCT
ngày 4/11/2019

 

 

V/v ý kiến bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương

Số 87-CV/CB
ngày 20/12/2019

 

 

Về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Ninh Thuận  

Số 207/QĐ-SCT
ngày 27/12/2019

nhieu 

 

V/v xét chuyển, bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên đợt II năm 2019

Số 1961/SCT-VP
ngày 4/12/2019

 

5

Công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức Qúy I năm 2019.  

Số 262/SCT-VP
ngày 22/02/2019

 

 

Thông báo kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý II năm 2019

Số 1173/SCT-VP
ngày 29/7/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức tháng 7 năm 2019  

Số 1008/SCT-VP
ngày 25/6/2019

 

 

Thông báo kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 7 năm 2019  

Số 1020/SCT-VP
ngày 26/6/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức tháng 8 năm 2019  

Số 1162/SCT-VP
ngày 24/7/2019

 

 

Thông báo kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 8 năm 2019  

Số 1530/TB-SCT
ngày 24/9/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức Quý III năm 2019  

Số 1408/SCT-VP
ngày 6/9/2020

 

 

Thông báo kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý III năm 2019

Số 1531/TB-SCT
ngày 24/9/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức tháng 10, tháng 11 năm 2019  

Số 1694/SCT-VP
ngày 24/10/2019

 

 

V/v triển khai thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng năm 2019  

Số 1843/SCT-VP
ngày 13/11/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức Quý IV năm 2019  

Số 1957/SCT-VP
ngày 3/12/2019

 

 

V/v báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019  

Số 1964/SCT-VP
ngày 4/12/2019

 

 

Thông báo kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV năm 2019

Số 1960/TB-SCT
ngày 4/12/2019

 

6

Minh bạch tài sản, thu nhập


Tài liệu 1
Tài liệu 2 
Tài liệu 3

Tài liệu 4