Quản lý Công nghiệp
Quản lý Công nghiệp
Danh mục 25 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
20/12/2011 
 

Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư ban hành Danh mục 25 loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi các loại; đường dẫn ống hơi nước; các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại; hệ thống lạnh các loại; hệ thống điều chế, nạp khí hóa lỏng, khí hòa tan; cần trục các loại; thang máy các loại…

Các cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có trong Danh mục có trách nhiệm thông báo nhu cầu kiểm định lần đầu, định kỳ hoặc bất thường các đối tượng kiểm định đến đợi vị kiểm định bằng văn bản, dữ liệu điện tử và chẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị kiểm định phải thống nhất với cơ sở về việc tiến hành kiểm định hoặc phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu kiểm định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 tháng 2012; bãi bỏ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Phòng QLCN

Vụ Pháp chế (Nguồn: www.moit.gov.vn