Chương Trình - Đề Án
Chương trình xúc tiến thương mại 2014
Gửi Hồ sơ đề xuất về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 (mỗi đơn vị gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành ...
  (19/06/2015)
Danh mục đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (19/06/2015)
Danh mục Sở Công thương đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật ...