đề nghị phối hợp thực hiện báo cáo kế hoạch, tiến độ đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo định kỳ(27/02/2019)

Đề nghị phối hợp thực hiện báo cáo kế hoạch, tiến độ đầu tư dự ánnăng lượng tái tạo theo định kỳ

Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính(03/04/2014)

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bô, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

Dự thảo Quy chế nâng lương trước hạn(04/04/2014)

Văn phòng Sở Công Thương đề nghị các phòng thuộc Sở tham gia góp ý Dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và gửi về Văn phòng Sở chậm nhất vào ngày 20/4/2014 để tổng hợp và hoàn thiện Quy chế trình Giám đốc Sở ký Quyết định ban hành.