UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ " Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn Thành phố 
05/03/2020