Xã hội học tập Học và Đọc
Xã hội học tập Học và Đọc
Kế hoạch số 37-KH/TU ngày21/9/2016 của Thành ủy PR-TC về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 24/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 
11/10/2016