Chính trị
Chính trị
Triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
25/09/2021 
 

Thực hiện Công văn số 4893/UBND-TCDNC ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”;

Để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền sâu rộng về Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ, ý nghĩa cuộc thi.

2. Yêu cầu Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh đăng tải địa chỉ tham gia cuộc thi: http://timhieuluatcanhsatbienvietnam.vn trên Trang thông tin điện tử, màn hình điện tử thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, để thu hút người tham gia cuộc thi (tuần, tháng), thời gian bắt đầu từ 00 giờ ngày 06/9/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 06/10/2021.

3. Khuyến khích, tạo điều kiện, tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia cuộc thi. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức cuộc thi để trao, nhận giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi (nếu có).

* Lưu ý: Thể lệ, ngân hàng câu hỏi, đáp án cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và website cuộc thi.

4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nội dung văn bản này.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

(Gửi kèm Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam)

 
Tin đã đưa
(01/12)
(29/10)
(29/10)
(28/10)
(14/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)