Thông báo TP
Thông báo TP
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 152 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 28, phường Phước Mỹ  
13/01/2020