UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT 
20/11/2019