UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban bí thư Trung ương Đảng về "xây dựng gia đình thời đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước" 
27/03/2020