UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
kết quả phân loại đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự năm 2019 
05/12/2019