Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức 
14/11/2016 
 

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể là căn cứ vào các văn bản nêu sau: 


- Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, phải đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức… theo các văn bản sau:

- Luật cán bộ, công chức 2008.

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Luật viên chức 2010.

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/7/2016 của Sở Nội vụ Hà Nội về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức.

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/
Kim Khánh (BBT)