Tư vấn pháp luật

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(15/01/2020)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu , bia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019. Luật có VII Chương, 36 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Theo đó, Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp gim tác hạcủa rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hội Luật gia thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Luật Quốc phòng(27/06/2019)

Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018. Luật có VII chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Hội Luật gia thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ(20/05/2019)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Luật có VIII Chương, 76 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Theo đó, Luật này quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hội Luật gia thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Luật An ninh mạng(10/10/2018)

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Luật có 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, Luật An ninh mạng 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật này sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hội Luật gia thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT DÂN SỰ(04/01/2016)

Luật Dân sự  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Luật gồm 27 chương, 689. Bộ luật dân sự là một trong những đạo luật quan trọng, là luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH(20/12/2016)

Ngày 25-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật tố tụng hành chính mới (Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 - sau đây gọi tắt là Luật TTHC 2015). Đây là một trong những đạo luật quan trọng về tố tụng được Quốc hội thông qua theo tinh thần Hiến pháp mới, là đạo luật trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc nắm bắt những quy định của các luật này, đặc biệt là những điểm mới của Luật tố tụng hành chính mới là hết sức cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức Toà án nhân dân.

Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức(14/11/2016)

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể là căn cứ vào các văn bản nêu sau: 

HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT KHIẾU NẠI(11/08/2016)

Luật Khiếu nại quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại. Luật gồm có 8 chương, 70 điều. Sau đây là một số câu hỏi – đáp thường gặp đối với Bộ luật này.

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG(20/10/2016)

             Luật Phòng, chống tham nhũng gồm có 8 chương, 92 điều, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký công bố ngày 09/12/2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006. Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 28/4/2000 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng.

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT TRUNG CẦU Ý DÂN(13/07/2016)

Luật Trưng cầu ý dân  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật gồm có 8 chương, 52 điều, quy định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân. Dưới đây là một số câu hỏi – đáp về bộ luật này