Đảng bộ

Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(12/08/2020)

Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố (2015 - 2020); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm tới (2020 - 2025); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đại hội diễn ra khi quá trình đô thị hoá của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đang được đẩy mạnh, xuất hiện những vấn đề mới, cả những mặt thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết và phấn đấu đạt mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh toàn dân; không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh”.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(12/08/2020)

            Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII họp từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đại hội có mặt 285 đại biểu đảng viên được triệu tập, đại diện cho hơn 4.900 đảng viên của 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm