Thông báo TP
Thông báo TP
V/v triển khai Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
18/10/2021