Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2020 
16/09/2021