Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
01/07/2021 
 

     Chủ tịch: Bùi Văn Phú

DĐ: 0919037349

      Phó Chủ tịch: Trần Minh Thái
      Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Quang

 

DĐ:0903672304
DĐ:0944338642

         Thành viên UBND

      1. Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền:
 

02593.823382

Email:vpubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

      2. Phòng Kinh tế:

02593.823386

Email:phongkte@ninhthuan.gov.vn

      3. Phòng Tài nguyên môi trường

02593.823575

Email:phongtnmt@ninhthuan.gov.vn

      4. Phòng Quản lý đô thị

Email:phongqldt@ninhthuan.gov.vn

      5. Phòng Nội vụ:

02593.832280

Email:phongnv@ninhthuan.gov.vn

      6. Phòng Tài chính – kế hoạch:

02593.822993

Email:phongtckh@ninhthuan.gov.vn

      7. Phòng Giáo dục – đào tạo:

 02593.820590

Email: phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

      8. Phòng Văn hóa và thông tin:

02593.822548

Email: phongvhtt@ninhthuan.gov.vn

      9. Phòng Lao động - TBXH:

02593.834311

Email: pldtbxh@ninhthuan.gov.vn

      10. Phòng Tư pháp:

02593.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

     11. Phòng Thanh tra:

02593.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn

     12. BCH Quân sự Thành phố

02593.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

     13. Công an Thành phố

02593.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn

    

Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823382; Fax: 0259.3820733; Email: ubndtp@ninhthuan.gov.vn