Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
UBND thành phố duy trì thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2020 
18/09/2020 
 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố đã quan tâm duy trì thường xuyên theo quy định công tác tiếp công dân giải quyết các khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo thời gian và đúng quy định pháp luật. 9 tháng qua, lãnh đạo UBND thành phố và 16 phường xã đã tiếp nhận 531 đơn khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị phán ánh. Các ý kiến kiến nghị phản ánh tập trung ở một số lĩnh vực về bồi thường hỗ trợ tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề khác về môi trường...Liên quan đến các ý kiến kiến nghị, phản ánh của nhân dân, lãnh đạo UBND thành đã trực tiếp đối thoại và chỉ đạo giải quyết theo quy định Luật khiếu nại, Luất tố cáo đối với 260/275 đơn thuộc phẩm quyền giải quyết, đạt tỉ lệ trên 94%, cơ bản tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân địa phương về các chủ trương của tỉnh, thành phố.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục thực chỉ đạo hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và thành thành về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung tăng cường trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và đối thoại trong việc giải quyết đơn thư. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải; Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dângiải quyết dứt điểm các vụ iệc mới phát sinh, phấn đấu không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện động người trên địa bàn thành phố.

Đức Cường