Đời sống
Đời sống
Ủy ban nhân dân thành phố PRTC phát động thi đua chuyên đề cải cách hành chính năm 2019 
10/01/2019 
 

           Với mục đích cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố PRTC vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua chuyên đề cải cách hành chính năm 2019.

            Theo đó, nội dung thi đua được thể hiện ở các lĩnh vực liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND thành phố, đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác cải cách hành chính; xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí thi đua, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

            Thời gian thi đua được phát động từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 năm 2019./.

Thanh Tâm