Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)(08/01/2019)

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), gắn với 60 năm Ngày quân và dân ta nổi dậy phá khu tập trung Bà Râu (07/02/1959 -07/02/2019) mở đầu cho phong trào khởi nghĩa giải phóng chiến khu Bác Ái, góp phần cùng quân dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng đại thắng mùa xuân 1975.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)(15/10/2018)

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ khi thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách. Nhiệm vụ này do các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện, đã góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(06/06/2018)

-Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW.