Video

Playlist
Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 
Lễ phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19
UBND thành phố họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống chống dịch Covid-19