Video

Playlist
Tạ Hữu Thanh - Thanh niên tiến tiến học tập và làm theo lời Bác 
Trần Quốc Hùng - Thanh niên tiến tiến học tập và làm theo lời Bác 
Bùi Trần Nhã Trúc- Thanh niên tiến tiến học tập và làm theo lời Bác