Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Tổng hợp văn bản pháp luật liên quan đến thuế 2016 
14/11/2016 
 

1. Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Luật thuế TNCN 2007

Luật thuế TNCN sửa đổi 2012

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2010/TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Luật thuế TNDN 2008

Luật thuế TNDN sửa đổi 2013

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 92/2013/NĐ-CP

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC

3. Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)

Luật thuế GTGT 2008

Luật thuế GTGT sửa đổi 2013

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Luật thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế sửa đổi 2016

Nghị định 92/2013/NĐ-CP

Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Thông tư 65/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 193/2015/TT-BTC

Thông tư 72/2014/TT-BTC

Thông tư 130/2016/TT-BTC

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế TTĐB)

Luật thuế TTĐB 2008

Luật thuế TTĐB sửa đổi 2014

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Luật thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế sửa đổi 2016

Nghị định 108/2015/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Thông tư 195/2015/TT-BTC

Thông tư 130/2016/TT-BTC

5. Thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu (Thuế XNK)

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg

6. Thuế bảo vệ môi trường

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12

Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Nghị định 69/2012/NĐ-CP

Thông tư 152/2011/TT-BTC

Thông tư 159/2012/TT-BTC

Thông tư 60/2015/TT-BTC

7. Thuế tài nguyên

Luật thuế tài nguyên 2009

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13

Nghị định 50/2010/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư 152/2015/TT-BTC

8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Nghị định 73-CP năm 1993

Nghị định 74-CP năm 1993

Thông tư 89-TC/TCT năm 1993

Thông tư 21-TC/TCT năm 1994

Thông tư 03/1997/TC-TCT

Thông tư 59/1997/TT-BTC

Thông tư 117/1999/TT-BTC

Thông tư liên bộ 92/TTLB năm 1993

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Nghị định 53/2011/NĐ-CP

Thông tư 153/2011/TT-BTC

Thông tư 45/2011/TT-BTNMT

10. Quản lý thuế

Luật quản lý thuế 2006

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Luật thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế sửa đổi 2016

Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Nghị định 129/2013/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP

- Thông tư 117/2012/TT-BTC

- Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Thông tư 151/2014/TT-BTC

- Thông tư 26/2015/TT-BTC

- Thông tư 38/2015/TT-BTC

- Thông tư 92/2015/TT-BTC

- Thông tư 127/2015/TT-BTC

- Thông tư 95/2016/TT-BTC

- Thông tư 130/2016/TT-BTC

Kim Khánh (BBT)