Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
20/11/2020 
 

Trong năm 2020, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thấm quyền theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng hoặc kéo dài vụ việc làm nảy sinh tình hình phức tạp. Qua thống kê, đến cưới tháng 10, toàn thành phố đã tiếp 234 lượt công dân đến thắc mắc, khiếu nại các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, trong đó, cấp thành phố tiếp 99 lượt, cấp phường, xã tiếp 135 lượt công dân. Qua đối thoại trực tiếp, hầu hết các vụ việc đã được lãnh đạo UBND thành phố giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đối với công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, các ngành, các cấp của thành phố đã tiếp nhận 696 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đa phần là khiếu nại về lĩnh vực tranh chấp đất đai, thu hồi, bồi thường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận và phân loại, 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố đã được xử lý, khôi phục quyền lợi của người dân số tiền trên 100 triệu đồng. Công tác đối thoại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy trình. 662 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã được hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định.

Năm 2021, UBND thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các vụ việc đã giải quyết, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người. Duy trì nề nếp tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trình độ của cán bộ tiếp công dân ở cấp phường, xã. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại đúng luật định; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc chấp hành, thực thi pháp luật của Nhà nước./.

Thanh Tâm