Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
06/07/2019 
 

6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt nên đã đạt được một số kết quả khá toàn diện, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa hiện đại” đi vào hoạt động có hiệu quả, có nhiều chuyển biến nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, tạo thuận lợi hơn cho nhân dân đến giao dịch. Phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính đi đôi với tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính và Nội vụ 2019, tổ chức cho các đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố cam kết thực hiện quyết định 23 của UBND tỉnh về chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính; đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019; chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại hạn chế qua kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại nhiệm vụ Cải cách hành chính 2018; đồng thời triển khai học tập Chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn đảm bảo đúng quy trình, phát huy được chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức được quan tâm. Các chế độ chính sách về tiền lương được giải quyết kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực đã được triển khai mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị.

 6 tháng cuối năm, UBND thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của văn phòng Một cửa hiện đại, góp phần đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính và đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới để khơi dậy tinh thần thi đua, hăng say lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Thanh Tâm