Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
20/06/2019 
 

Trong 03 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính từ Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn cải cách hành chính với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và các cơ quan, đơn vị. theo đó, có 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện  Nghị quyết về nâng caovai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tiếp thu học tập.

Bác Hồ không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận tài ba mà Người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam trên tất cả các mặt như: Xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, lề lối làm việc, kỷ luật hành chính và chế độ vận hành; rèn luyện đạo đức, sửa đổi cách làm việc chống quan liêu, lãng phí, tham ô, tham nhũng…

 Bác Hồ là người đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại của Nhà nước ta. Người đã thực hiện nguyên tắc thống nhất giữ mục tiêu chính trị và mục tiêu hành chính trong một mục tiêu chung; khi nói đến bản chất của nền hành chính nhà nước; Bác quan tâm tới bản chất của chế độ, tức là quan tâm tới mối quan hệ giữa dân chủ và chính quyền. Nền hành chính ấy, theo Bác là của nhân dân, do dân và vì nhân dân, cũng tức là nền dân chủ nhân dân. Bản chất của nền hành chính luôn luôn phụ thuộc vào bản chất của nhà nước.

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không ngừng học tập, lao động sản xuất, rèn luyện và phấn đấu với quyết tâm đưa thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Cấp ủy, chính quyền thành phố xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ  trọng tâm, quan trọng. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ và chính quyền trong sạch vững mạnh; đa số đảng viên, công chức, viên chức tin tưởng vào công cuộc cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

Trong 03 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính từ Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn cải cách hành chính với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và các cơ quan, đơn vị. theo đó, có 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện  Nghị quyết về nâng caovai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tiếp thu học tập.

Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách chế độ công chức, công vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đại bộ phận cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung cải cách hành chính vào sinh hoạt định kỳ của từng chi, đảng bộ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới, góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; cùng với đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, công bố và niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương để các tổ chức, công dân biết và thực hiện, nhất là những thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như: Xây dựng, đất đai, tư pháp, hộ tịch…

Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, ‘một cửa liên thông”; việc lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức và việc kiểm tra chất lượng, hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ cho công dân thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông…

Công tác xây dựng, thẩm định và ban hành các văn bản có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính quyền thành phố chấp hành tốt trình tự thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật.

Hằng năm, cấp ủy và chính quyền thành phố thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức; đổi mới công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ theo Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn của Trung ưởng và của tỉnh. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm đến công tác đánh giá, tuyển dụng, luân chuyển, khen thưởng cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đơn vị, tập thể, cá nhân gây cản trở đến quá trình thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ.

 Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chức năng nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp ủy và chính quyền thành phố giao.

Thường xuyên quan tâm công tác cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm để cán bộ, công chức tham gia kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước có hiệu quả; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và tài chính công, các chi tiêu tài chính theo quy định.

Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, hiện đại hóa công sở, tin học hóa nền hành chính.

Triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử (TD.Office) trong xử lý, chỉ đạo điều hành tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã; 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc, góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Trang thông tin điện tử của thành phố tiếp tục được duy trì, cải tiến.

Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện nay, các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường, xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính cũng được cấp ủy và chính quyền thành phố quan tâm; hàng năm cấp ủy và chính quyền thành phố Phan Rang – Tháp Chàm  đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính như tiến hành đăng tải các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố; tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh thành phố, hệ thống loa phát thanh cơ sở; xây dựng các tiểu phẩm chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ động nhằm đưa nội dung về công tác cải cách hành chính phổ biến rộng rãi hơn đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hàng năm cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, để công tác cải cách hành chính bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra.

Những kết quả đat được trên của việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong 03 năm qua đã không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy cấp ủy và chính quyền quyền, cũng như chất lượng, hiệu quả và còn thực sự góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đây cũng là tiền đề để cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ cải cách hành chính theo tư tưởng của Bác Hồ.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm vẫn còn một số hạn chế như:

Tốc độ cải cách hành chính nhìn chung còn chậm, kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu, đổi mới chưa toàn diện, chưa có nhiều đột phá. Còn một số ít cơ quan, đơn vị và phường, xã chưa xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nên chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa xử lý triệt để các hạn chế, thiếu sót; vi phạm của công chức, viên chức, đặc biệt là những công chức, viên chức có thiếu sót, vi phạm và tham mưu, xử lý giải quyết hồ sơ bị trễ hẹn (hiện nay trên địa bàn thành phố dù tỷ lệ hồ sơ trễ hạn được giảm xuống còn dưới 1% (0,09%)). Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ của thành phố tiếp nhận và giải quyết là rất lớn, nên hồ sơ trễ hạn vẫn còn cao, trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng… Tính nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác cải cách hành chính chưa thường xuyên liên tục…

Để khắc phục tình trạng trên, trong năm 2019 thành phố xác định là năm đột phá về cải cách hành chính, vì thế công tác cải cách hành chính phải làm triệt để, đồng bộ, tăng tốc. Với tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền thành phố quyết tâm trong triển khai đồng bộ, với các giải pháp sau:

Một là: Xem công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền thành phố, của các cấp mà còn phải là phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng ở các cấp ủy, chính quyền trong toàn Đảng bộ, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tăng cường vai trò giám sát, phản biện, góp ý, hiến kế của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tìm các giải pháp, sáng kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề; chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và quy tắc ứng xử, thực thi công vụ trên toàn thành phố.

Hai là: Thanh phố kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc xin lỗi và giải thích cho người dân, doanh nghiệp khi để hồ sơ trễ hẹn; công khai, minh bạch quy trình phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh; nói không với thái độ vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường, xã; cùng với công tác khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, cũng xử lý nghiêm đơn vị, cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ trễ hẹn nhiều lần mà không có lý do chính đáng (thực hiện kiểm điểm, luân chuyển công tác…)

Ba là: Chú trọng lấy đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của từng đơn vị, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cán bộ, công chức; lấy yếu tố con người làm trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách hành chính gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy…

Hiện nay, trong toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập tư tưởng Bác Hồ về lề lối làm việc, cải cách hành chính hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền XHCN có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vấn đề đặt ra là mỗi người trên cương vị công tác phải toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, để mãi mãi xứng đáng là công bộc của nhân dân. Đó là cách tốt nhất để tư tưởng của bác mãi mãi trường tồn./.

Bùi Văn Phú - Chủ tịch UBND Thành phố 
Tin đã đưa
(21/04)
(20/03)
(01/04)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(17/07)
(12/04)
(12/04)
(12/04)