Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
05/06/2019 
 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở. Đối với thành phố PRTC, qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, đơn vị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những giải pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhận thấy trước tiên là ở sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Từng cơ quan, đơn vị đã gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đều đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, mỗi tháng đều chọn một chủ đề sinh hoạt, thảo luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình. Qua đó, đánh giá việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách và nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký nêu gương và gương mẫu thực hiện, từng cán bộ đảng viên đã tự soi rọi lại mình để có kế hoạch khắc phục, sữa chữa những hạn chế thiếu sót trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề, sự việc bức xúc đem lại những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, khơi gợi tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ những chuyển biến trong nhận thức từ việc “học tập” đã thúc đẩy hành động “làm theo” ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống. Trong 03 năm qua, thành phố đã vận động Quỹ “vì người nghèo” được 4,5 tỷ đồng, xây dựng 109 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 27 nhà cho người nghèo; công nhận 8/16 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 105/117 khu phố, thôn đạt chuẩn danh hiệu văn hóa; duy trì hiệu quả các mô hình “tuyến đường xanh, hẻm không rác”, “tuyến đường tự quản”, “5 không 3 sạch”, "Tiếng kẻng an ninh", "Tổ nhân dân tự quản", "Cụm Liên kết về ANTT" .... Kết quả, từ năm 2017 đến nay, thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng 14 cá nhân; giới thiệu tỉnh biểu dương, khen thưởng 11 cá nhân xuất sắc nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5); kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6).

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực hơn, thời gian tới, thành ủy PRTC tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) tại các cấp uỷ cơ sở một cách cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) và Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Thanh Tâm