Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
05/07/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 456 ngày 25/12/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND thành phố PRTC đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức cho các ngành, các địa phương trực thuộc thành phố ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh năm 2019.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Ngoài tổ chức thi đua thường xuyên, UBND thành phố cũng đã tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua theo đợt, theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”, “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông“, "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", “Cải cách hành chính”....các phong trào thi đua được phát động 2 đợt, trong đó, đợt 1 từ đầu năm đến ngày 30/6/2019 với mục tiếu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, và đợt 2 bắt đầu từ ngày 01/7/2019 đến cuối năm với mục tiêu phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Có thể nói, các phong trào thi đua đã có tác dụng khơi gợi tinh thần thi đua sôi nổi trong đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố, trong đó chú trọng việc phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt – việc tốt, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, từ đó chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc để khen thưởng.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, xây dựng môi trường công sở văn minh, đời sống tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

                Phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thành phố tiếp tục tổ chức lồng ghép, gắn kết các nội dung thi đua với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo” hàng năm, đã có tác động tích cực, các ngành, địa phương tổ chức triển khai các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt nhất nguồn vốn sản xuất, mua bán và các dịch vụ xã hội cơ bản nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, các hội, đoàn thể của thành phố vẫn duy trì có hiệu quả 17 tổ “Góp vốn xoay vòng” với 632 thành viên của Hội liên hiệp phụ nữ; 37 tổ hợp tác/tổ đoàn kết/trồng rau an toàn/vỗ béo bò, dê, cừu với 325 thành viên của Hội nông dân….

                Đặc biệt, phong trào thi đua chuyền đề cải cách hành chính tiếp tục được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thành phố phát động thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của kế hoạch đề ra như công tác rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục chú trọng triên khai; duy trì mô hình “một cửa hiện đại” tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp nhận và trả kết quả thực hiện dịch vụ công; duy trì niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính và triền khai thực hiện nghiêm túc; tiếp tục ứng dụng phàn mềm TD.Office trong xử lý, chỉ đạo điều hành; duy trì công tác tiếp dân, đối thoại với công dân trong giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại... góp phần xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại.

Nhìn chung, với nhiều hình thức thi đua thiết thực, trọng tâm là thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, trong nửa đầu năm 2019 vừa qua, nhiều cá nhân, tập thể đã được ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, UBND thành phố đã xét đề nghị cấp tỉnh khen thưởng 05 tập thể, 30 cá nhân, tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xâỵ dựng và phát triên tỉnh Ninh Thuận” cho 10 cá nhân, công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh. Riêng UBND thành phố cũng đã khen thưởng cho 104 tập thể, 311 cá nhân, công nhận 112 đề tài, sáng kiến thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2018 - 2019. Những danh hiệu và những phần thưởng được khen tặng kịp thời đã tác động tích cực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động hăng hái ra sức thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó cùng nhau thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019 cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 như kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Tâm