Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với cải cách hành chính 
19/07/2019 
 

         Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực đã được triển khai mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn thành phố. Trong đó, phong trào thi đua chuyền đề cải cách hành chính tiếp tục được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

            Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của kế hoạch đề ra như công tác rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục chú trọng triển khai; duy trì mô hình “một cửa hiện đại”; duy trì niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính và triền khai thực hiện nghiêm túc; tiếp tục ứng dụng phần mềm TD.Office trong xử lý, chỉ đạo điều hành; duy trì công tác tiếp dân, đối thoại với công dân trong giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại... góp phần xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa hiện đại” áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện dịch vụ công, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng đã mang lại những chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, tạo thuận lợi trong giao dịch được nhân dân đánh giá cao.Trong 6 tháng, toàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết: 93.288/93.658 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 10,20%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 89,32% và hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,06%.

                Ngoài ra, việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện thường xuyên, tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm và nhân rộng các nhân tố mới để khơi dậy tinh thần thi đua, hăng say lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Thanh Tâm