Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt 100% thôn, khu phố văn hóa 
17/02/2020 
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt 100% thôn, khu phố văn hóa

Năm 2019 vừa qua, UBND thành phố đã công nhận thôn, khu phố văn hóa năm 2019 cho 117/117 thôn, khu phố (đạt tỷ lệ 100%), công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị 02 năm (2018 – 2019) cho phường Kinh Dinh, nâng tổng số phường, xã đạt danh hiệu “Phường chuẩn văn minh đô thị - Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” là 11/16 phường, xã (đạt tỷ lệ 68,75%).

   Có thể nói, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố PRTC thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng thiết chế văn hoá thông tin-thể dục thể thao; đã quy tụ và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 1,97% và hộ cận nghèo còn 3,99% vào cuối năm 2019.

             Năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố PRTC và phường xã, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, nhất là nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào từ cơ sở, thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo các cấp và toàn thể xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.Phấn đấu trong năm 2020 đạt 40% trở lên tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thế dục, thể thao thường xuyên; 97% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 98% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 92% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”./                   
Thanh Thanh