Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chú trọng xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục – xóa mù chữ 
05/12/2019 
 

Thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở GD-ĐT và Thành ủy PRTC, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố PRTC thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng tăng cường tổ chức tuyên truyền xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, mạng Internet; thông qua phong trào gia đình hiêu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Tổ chức tốt tuần lễ hưởng ứng “Học tập suốt đời” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suôt đời.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, phát huy hiệu qủa mô hình kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với trung tâm văn hóa – thể thao phường, xã hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 13.593 gia đình được công nhận gia đình học tập, 12 dòng họ học tập, 40 đơn vị học tập và 57 cộng đồng học tập; có gần 92% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng và 56% công nhân đã qua đào tạo nghề…

            Đối với công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, thành phố PRTC tập trung chỉ đạo ngành Giáo dục – đào tạo và 16 phường xã làm tốt công tác điều tra, cập nhật hồ sơ, vận động các đối tượng ra lớp theo đúng kế hoạch. Ngành giáo dục – đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các trường mở các lớp bổ túc tiểu học, các lớp sau xóa mù và đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, làm cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập giáo dục. Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 97,9%; có 98,38% người trong độ tuổi từ 15- 60 và 98,75% người trong độ tuổi từ 15- 35 biết chữ; trên 90% số người mới biết chữ tiếp tục học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và không mù chừ trở lại. 15/16 phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS đạt tỉ lệ 93,75%./.

Thanh Thanh