Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” 
30/05/2019 
 

   Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW: số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đã có sự phát triển mạnh. Năm 2009, số người tham gia bảo hiểm y tế là 80.377 người đến ngày 31/12/2018 số người tham gia bảo hiểm y tế là 155.689 người, chiếm 88,1% dân số, tăng 38,49% so với 2009. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng qua hàng năm,  năm 2009 là 66.311 lượt người, năm 2015 là 71.370 lượt người đến năm 2018 là 107.928 lượt người, tăng 1,6 lần so với năm 2009.

Qua 10 năm triển khai thực Chỉ thị 38-CT/TW, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được nâng lên; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.          

   Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế là đầu tư cho phát triển con người, Đảng bộ và chính quyền thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, bằng nhiều hình thức tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu theo hướng nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong tham gia bảo hiểm y tế; giới thiệu, động viên các đơn vị doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động.

   Cùng với chỉ đạo công tác tuyên truyền, cấp ủy và chính quyền thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách; tăng cường công tác vận động nhân dân, phát triển đối tượng tham gia; nâng cao tinh thần phục vụ, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, công tác giáo dục sức khỏe cho nhân dân, coi đây là một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm  y tế.

   Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW: số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đã có sự phát triển mạnh. Năm 2009, số người tham gia bảo hiểm y tế là 80.377 người đến ngày 31/12/2018 số người tham gia bảo hiểm y tế là 155.689 người, chiếm 88,1% dân số, tăng 38,49% so với 2009. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng qua hàng năm,  năm 2009 là 66.311 lượt người, năm 2015 là 71.370 lượt người đến năm 2018 là 107.928 lượt người, tăng 1,6 lần so với năm 2009.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại: Một số chủ sử dụng lao động cố tình né tránh việc tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động. Chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở và tinh thần phục vụ của một số đội ngũ y, bác sỹ chưa cao đã ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh, tác động đến tâm lý tham gia bảo hiểm xã hội của người dân.

   Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW, thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia Bảo hiểm y tế. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế với xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm y tế theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia.

Ánh Tuyết