Chính trị
Chính trị
Thành phố PRTC tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
16/09/2021 
Thành phố PRTC tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính luôn được UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử công sở, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính và chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có những chuvển biến tích cực, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Hiện nay, cấp thành phố thực hiện 26 lĩnh vực, 307 thủ tục hành chính, cấp phường, xã thực hiện 16 lĩnh vực, 163 thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và 16 phường, xã tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các thu tục hành chính theo quy định. Danh sách các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân hoàn thiện hồ sơ, giám sát khi có nhu cầu.

Việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Chuyên đề học tập toàn khóa chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính và đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới để khơi dậy tinh thần thi đua, hăng say lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.

Thanh Tâm 
Tin đã đưa
(14/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(22/09)