Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC thu ngân sách hơn 340 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 
28/06/2021 
Thành phố PRTC thu ngân sách hơn 340 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước trên 341tỷ đồng, đạt 59,3% kế hoạch năm. Trong đó, thu thuế, phí - lệ phí theo phân cấp ngân sách hơn 124 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 23 tỷ đồng.

 Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành thuế và các địa phương tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, cơ bản hoàn thành công tác thu ngân sách. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: thu lệ phí môn bài đạt 93,6% kế hoạch năm; thu phí, lệ phí cân đối ngân sách đạt 76%; thu tiền sử dụng đất đạt 54%; thuế thu nhập cá nhân thu đạt 52,1%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 60,5%; thuế tài nguyên thu trên 74%...

Để thực hiện công tác thu 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp thu thuế, phối hợp với Ban Quản lý các chợ trên địa bàn và UBND 16 phường xã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; Tập trung rà soát đối tượng nộp thuế, hạn chế tối đa tình trạng sót hộ; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ thu thuế, tập trung thu dứt điểm thuế nợ cũ, hạn chế nợ thuế mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2021 là 576,334 tỷ đồng./.

Thanh Tâm