Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Thành phố PRTC tập trung chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 
07/11/2020 
 

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Đến nay, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã triển khai tương đối đồng bộ và có hiệu quả các công tác chuẩn bị. Đến nay hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã thực hiện hoàn thành công tác xét tuyển thực lực, phát lệnh gọi khám đối với các thanh niên đủ điều kiện.

Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã phát lệnh gọi khám đối với 920 công dân. Trong đó, một số phường có số lượng thanh niên đủ điều kiện gọi khám cao như: phường Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Văn Hải… đa số các thanh niên đều có lý lịch rõ ràng, trình độ văn hóa các thanh niên đủ điều kiện gọi khám đạt tiêu chuẩn theo quy định. Theo kế hoạch, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ tiến hành khám tuyển sức khỏe tại 16 phường xã từ nay đến hết 4/12/2020 và tiến hành khám vét đến ngày 31/12/2020.

            Để đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu giao, từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân, làm cho công tác tuyển quân thực sự là nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn xã hội; tăng cường vận động các gia đình có công dân đủ điều kiện, đặc biệt là công dân đi làm ăn xa chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự, phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; góp phần trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ năm 2021 của Thành phố PR-TC đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

Đức Cường