Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Thành phố PRTC giải quyết gần 95% khiếu nại, tố cáo của công dân 
28/09/2020 
 

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng hoặc kéo dài vụ việc làm nảy sinh tình hình phức tạp. Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp 99 lượt công dân; phường xã tiếp 111 người dân. Hầu hết các khiếu nại của người dân chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, h trợ và tái dịnh cư khi Nhà nước thu hồi đât, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, những kiến nghị liên quan đến công tác quản lý hành chính tại địa phương…

Qua đối thoại trực tiếp, hầu hết các vụ việc đã được lãnh đạo UBND thành phố giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đối với công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, các ngành, các cấp của thành phố đã tiếp nhận 531 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó cấp thành phố tiếp nhận 389 đơn. UBND thành phố và các cơ quan trực thuộc đã giải quyết 260/275 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,54%. Đối với những đơn không thuộc thẩm quyền hoặc khiếu nại sai, đã mời công dân đến hướng dẫn, giải thích và có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3 tháng cuối năm, UBND thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các vụ việc đã giải quyết, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người. Duy trì nề nếp tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trình độ của cán bộ tiếp công dân ở cấp phường, xã. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, đặc biệt là công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư để tránh gây bức xúc trong nhân dân./.

Thanh Tâm