Chính trị
Chính trị
Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII 
05/06/2019 
 

Chiều ngày 4/6, Thành ủy PR-TC tổ chức hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí thành ủy viên; Trưởng, phó các phòng ban, ngành mặt trận Thành phố; Bí thư, Chủ tịch 16 phường, xã. Đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí  thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

Qua hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế và yếu kém...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất sáu nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 36, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị trung ương 10 khóa XII, đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt của Thành ủy, các địa phương triển khai tổ chức có hiệu quả nghị quyết của Hội nghị, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020./.

Văn Chân