Chính trị
Chính trị
THÀNH PHỐ PRTC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
01/07/2020 
 

Công tác cải cách hành chính đã được UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm và đã đạt được một số kết quả khá toàn diện, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa hiện đại” đi vào hoạt động có hiệu quả, có nhiều chuyển biến nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng đã từng bước tạo thuận lợi hơn cho nhân dân đến giao dịch. Việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được thực hiện thường xuyên, tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn đảm bảo đúng quy trình, phát huy được chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Tập trung thực hiện kế hoạch chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” 2020; Kế hoạch công tác dân vận chính quyền Kế hoạch thực hiện “Năm Dân vận khéo” năm 2020. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức được quan tâm. Các chế độ chính sách về tiền lương được giải quyết kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề như: thi đua chuyên đề cải cách hành chính; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phòng chống dịch Covid-19...đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi. 6 tháng qua, Chủ tịch UBND thành phố đã khen thưởng cho 74 tập thể, 281 cá nhân, công nhận 117 thôn, khu phố văn hóa và 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” cho 02 cá nhân, tặng bằng khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 03 đơn vị.

Từ nay đến cuối năm, UBND thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của văn phòng Một cửa hiện đại, góp phần đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính và đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới để khơi dậy tinh thần thi đua, hăng say lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020./.

Thanh Tâm