Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Trường Vinh (lần đầu) 
20/12/2017