Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và xâyd ựng Kiến Thành (ông Võ Ngọc Đệ là người đại diện) 
30/01/2018