Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Hùng, ông Hoàng Luân Vũ, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (lần đầu) 
07/10/2019