Quy hoạch
Quy hoạch
Quyết định số 151/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đô án điều chỉnh Quy hoạch chung tay xây dựng thành phố PRTC đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận 
26/05/2017