ĐẢNG BỘ
ĐẢNG BỘ
Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
12/08/2020 
 
            Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII họp từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đại hội có mặt 285 đại biểu đảng viên được triệu tập, đại diện cho hơn 4.900 đảng viên của 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Sau khi thảo luận các Báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XI trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Về đánh giá kết quả 5 năm (2015 - 2020):

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp của các cấp, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố đã đi vào cuộc sống, đạt kết quả toàn diện. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho cả nhiệm kỳ đều đạt. Kinh tế tăng trưởng khá, năng động, khẳng định vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp quá trình đô thị hóa và tiềm năng, lợi thế của đô thị biển. Diện mạo đô thị không ngừng đổi mới, khang trang, ngày càng hiện đại. Môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển mạnh, kinh tế tư nhân có vai trò động lực quan trọng trong sự phát triển của thành phố. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển đô thị được quan tâm đúng mức, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, xanh – sạch hơn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,...có nhiều tiến bộ. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; nếp sống văn minh đô thị dần được hình thành với ý thức tự giác tham gia của cộng đồng. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông chuyển biến tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4, khóa XII đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát về cơ bản được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm. Vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần tập trung giải quyết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; lĩnh vực công nghiệp chưa thể hiện vai trò là khâu đột phá; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của đô thị ven biển. Quản lý Nhà nước về đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường có lúc có nơi chưa chặt chẽ; một số tiêu chuẩn đô thị loại II còn thấp. Những mặt hạn chế trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế chậm khắc phục. Tình hình an ninh quốc gia còn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát thiếu toàn diện, có lúc chưa kịp thời. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội có mặt chậm đổi mới. Một số cán bộ, đảng viên, công chức còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, ý thức công vụ, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác đấu tranh, phòng ngừa, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả chưa cao.

 Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan: Quy mô kinh tế nhỏ;  chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; tác động từ việc điều chỉnh kế hoạch chung phát triển đô thị; chủ trương dừng triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân có ảnh hưởng nhất định đến định hướng chiến lược phát triển của thành phố; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Về nguyên nhân chủ quan, đó là: Vai trò tham mưu, đề xuất và sự phối hợp với tỉnh, sở, ban, ngành còn hạn chế, có lúc chưa thật chủ động; chất lượng công tác quy hoạch và năng lực dự báo, tầm nhìn có mặt còn hạn chế; đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cao, không phù hợp với nguồn lực và khả năng thực tế; phương pháp quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có nơi chưa thật sự đổi mới, còn nặng về thủ tục hành chính; chỉ đạo xử lý một số vụ việc nảy sinh có lúc chưa kịp thời, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng. Công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức; ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số ít cán bộ, công chức, người lao động chưa nghiêm; việc lựa chọn và phân công một số đồng chí cấp ủy viên chưa phù hợp, do đó có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công việc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp còn chậm đổi mới về nội dung và hình thức; hoạt động có lúc, có nơi còn mang tính hành chính, sự vụ, thiếu chiều sâu.

2. Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố:

Một là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt sâu sắc những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân; làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế đề ra.

Hai là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, nhạy bén, nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những chủ trương, cơ chế đặc thù đối với thành phố. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Ba là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, quán triệt, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò chủ động của chính quyền; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân dân tộc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả.

Bốn là: Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sát cơ sở; phát hiện những vấn đề nảy sinh, tình huống phức tạp, mâu thuẫn; những nhân tố tích cực, cách làm hay, mô hình hiệu quả, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ hoặc biểu dương, nhân rộng. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; tạo đồng thuận của Nhân dân về đường lối, chủ trương phát triển thành phố.  

3. Mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025):

3.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng,  phát triển thành phố, nếp sống văn minh đô thị. Khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II; tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng cao. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, từng bước trở thành đô thị thông minh.

 3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Có 16 chỉ tiêu, cụ thể:

- Kinh tế: Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt: 11 - 12%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Thương mại - dịch vụ chiếm 64 - 65%, công nghiệp - xây dựng chiếm 30 - 31%, nông nghiệp - thủy sản chiếm 5 - 6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000 - 30.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 4.345 tỷ đồng, tăng bình quân 11,0%/năm. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 190 triệu đồng/người/năm.

- Môi trường: Diện tích cây xanh đô thị đạt 10m2/người. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 98,5%.

- Văn hóa - xã hội: Giảm và giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 là 0,8%, tốc độ tăng dân số trung bình 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 2,0%, hộ cận nghèo dưới 4,0%. Tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 7%.

- Quốc phòng, an ninh: 100% phường, xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng Đảng: Hàng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Hàng năm, đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết nạp 650 đảng viên mới.

3.3. Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

3.3.1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự và ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo tập thể trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ,  phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp.

3.3.2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin trong Đảng và Nhân dân.

3.3.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy; đề ra chủ trương, giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển đột phá ngành thương mại – dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch, thương mại điện tử. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng sạch, thân thiện với môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu dân cư cao cấp, hạ tầng thương mại, du lịch; hạ tầng công nghệ thông tin để từng bước xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh. 

3.3.4. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc, đất đai, môi trường, cơ sở hạ tầng, nhà ở, các dịch vụ đô thị, bảo đảm theo hướng đồng bộ, văn minh và hiện đại. Quan tâm bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực ven biển, ven sông Dinh để phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án hạ tầng đô thị, các khu đô thị, khu dân cư.

Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho đầu tư phát triển, nâng chất lượng xây dựng đô thị. Chủ động, tích cực đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, cơ chế đặc thù, nhất là cơ chế huy động các nguồn lực, trong đó trọng tâm là khai thác nguồn lực từ đất đai, công sản, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển toàn diện, vững chắc.

3.3.5. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi phát triển, nâng cao hiệu quả giáo dục các trường ngoài công lập. Phát triển đồng bộ các mặt chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu y tế và phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng ngừa các bệnh xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh, con người thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thân thiện, văn minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng đô thị thông minh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm công tác đào tạo nghề để chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với quá trình đô thị hóa gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 3.3.6. Củng cố, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật Dân quân tự vệ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, thành phố, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh, an toàn thông tin mạng. Nâng cao chất lượng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, phát huy các mô hình tự quản.

3.3.7. Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng và dân vận chính quyền. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh phong trào yêu nước, chung tay xây dựng và phát triển thành phố.   

II. Đại hội đã nghe và thảo luận góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI tại Đại hội lần thứ XII. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

IV. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tại Đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; ý kiến các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khoá XIII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

V. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII, gồm 41 đồng chí; bầu Uỷ viên Ban Thường vụ 13 đồng chí, 01 Bí thư và 02 Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 07 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu 55 đại biểu chính thức, 05 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VI. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII, căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, kết quả biểu quyết và tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội mà Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trước khi chính thức ban hành.

VII. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

VIII. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được trong thời gian qua, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh toàn dân; không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh.

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025