Chính trị
Chính trị
Năm 2020, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực 
07/01/2020 
 

Năm 2019 vừa qua, Công tác cải cách hành chính đã được UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt nên đã đạt được một số kết quả: trên lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã giảm bớt một số thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2019 «Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân», gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Duy trì thực hiện cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” trên các lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại một số phòng, ban, ngành thành phô và phường, xã theo kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở và thực hiện giải quyết kịp thời theo quy định các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, đã tạo chuyển biến lớn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực đã được triển khai mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị. Trong năm, UBND thành phố đã khen thưởng, động viên 206 tập thể, 1038 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước và công nhận 112 sáng kiến cấp cơ sở.

Năm 2020, thành phố tiếp tục hoàn thành và dự kiến hệ thống Một cửa hiện đại sẽ góp phần đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính và đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới để khơi dậy tinh thần thi đua, hăng say lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020./.

 

Thanh Thanh