Chính trị
Chính trị
Năm 2019, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu tỉnh giao 
17/12/2019 
 

Theo báo cáo của Thành ủy PRTC, trong năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp thêm 150 đảng viên mới, đạt 101,4% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; đề nghị Tỉnh ủy xét trao Huy hiệu 30 tuổi đảng trở lên cho 145 đồng chí. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới luôn được chú trọng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố  chú trọng, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành đã tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, kế hoạch và chương trình hành động của địa phương, đặc biệt chú trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, gắn với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Từ đó, nâng cao nhận thức làm cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng ở cơ sở. Công tác vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật trong Đảng luôn được duy trì, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2020, Thành ủy PRTC sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới./.

Thanh Thanh