Kinh tế
Kinh tế
Năm 2018, thành phố PhanRang – Tháp Chàm thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao 
04/12/2018 
 
Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 261tỷ đồng, đạt 123,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 556 tỷ đồng, đạt 115,7% kế hoạch. Trong đó, thu theo phân cấp ước đạt 256 tỷ đồng, đạt 123,5% chỉ tiêu Nghị quyếtHĐND thành phố giao, thu cân đối ước gần 192 tỷ đồng, đạt 110,9% so với dự toán HĐND thành phố giao. Riêng Chi cục thuế thành phố ước thu 296 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán pháp lệnh và đạt 126,4% dự toán HĐND thành phố giao.
Đây là kết quả qua một năm UBND chỉ đạo ngành thuế thành phố triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 55 và 56 ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bànthu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. Đồng thời, đẩy mạnh các chính sách tuyên truyền, hỗ trợ bằng nhiều hình thức như miễn, giãn nợ thuế cho doanh nghiệp, cùng với sự quyết tâm cao triển khai nhiều giải pháp để tăng nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thu các khoản nợ, chống thất thu thuế.
Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, UBND thành phố tập trung huy động tốt nhất các nguồn lực, khai thác tốt các nguồn thu lớn; thực hiện quản lý thu ngân sách có hiệu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế, đồng thời, chỉ đạo Chi cục thuế thành phố, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn và Chủ tịch UBND 16 phường xã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn.
Thanh Tâm