Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận và các đoàn thể
Kế hoạch số 54/KH-BVĐ của Ban vận động “Ngày vì người nghèo” về việc vận động “Quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà Đại đoàn kết” năm 2017 
20/04/2017